SVÁTOST NEMOCNÝCH

Je někdo z vás nemocný? Ať zavolá starší církve, ti ať se nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu Páně."

(Jk 5,14-15)

Svátost pomazání nemocných je posilující setkání s Kristem pro každého nemocného bez ohledu na to, zdali je nebo není v nebezpečí smrti.

Katechizmus katolické církve svátosti pomazání nemocných říká:
Zvláštní dar Ducha Svatého. Základní milostí této svátosti je milost útěchy, pokoje a odvahy, aby člověk překonal potíže, které působí vážná nemoc nebo slabost stáří. Tato milost je darem Ducha Svatého, který obnovuje důvěru a víru v Boha a posiluje proti pokušením zlého ducha, to je proti pokušením malomyslnosti a úzkosti před smrtí. Tato podpora Pána prostřednictvím síly jeho Ducha chce přivést nemocného k uzdravení duše, ale i těla, je-li to Boží vůle. Kromě toho, "jestliže se dopustil hříchů, bude mu odpuštěno" (Jak 5,15). (KKC 1520)

Spojení s Kristovým utrpením. Skrze milost této svátosti dostává nemocný sílu a dar spojit se mnohem důvěrněji s Kristovým utrpením: je jistým způsobem posvěcen, aby přinášel plody připodobněním k výkupnému utrpení Spasitele. Utrpení, následek dědičného hříchu, dostává nový smysl: stává se účastí na Ježíšově spasitelném díle. (KKC 1521)

Svátost nemocných se uděluje pokřtěným, kteří těžce onemocní, čeká je těžký operační zákrok, anebo zakouší těžkosti v důsledku stáří. Svátost může být přijímána vícekrát